Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

De themagroep TAP is in het leven geroepen om samen kennis en informatie uit te wisselen en discussie te voeren over de consequenties van nieuw regelgeving (zoals de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water). In kleinere werkgroepen werkt men specifieke thema's uit Zo heeft een themagroep een zeldzaamheidslijst van macrofaunasoorten opgesteld, is een evaluatie van de Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) uitgevoerd, en is gesproken over de standaardisatie van methoden en technieken in het watertoezicht.

Handhoek Hydrobiologie

In september 2010 is het Handboek Hydrobiologie gepresenteerd tijdens een tweedaags evenement op Texel. Dit handboek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de opzet en uitvoering van hydrobiologisch onderzoek voor de beoordeling van oppervlaktewater. Het handboek geeft bindende werkvoorschriften voor dit type onderzoek in samenhang met de voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Daarnaast geeft het handboek informatie over andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek.

Het Handboek Hydrobiologie is het resultaat van een initiatief van de STOWA, de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW), de RWS Waterdienst en de NEN, met als doel standaardisatie van hydrobiologische methoden voor de beoordeling van oppervlaktewater. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is standaardisatie van onderzoeksmethoden op nationaal niveau noodzakelijk geworden. Tevens hecht 'Europa' in toenemende mate belang aan de kwaliteitsborging van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de beoordelingen voor de KRW.
Het Handboek Hydrobiologie moet bruikbaar en actueel gehouden worden. Daartoe heeft de STOWA een themasite Handboek Hydrobiologie ingericht. Via deze site kan men voorstellen voor verbetering of aanvulling kenbaar te maken. Ook vragen over het handboek kunt u via deze themasite stellen. Op de site zijn alle teksten van het handboek als download beschikbaar. Een eventuele nieuwe versie van een werkvoorschrift zal direct op deze site gepubliceerd worden.
Voor meer informatie: STOWA-site.

Overige producten

In kleinere werkgroepen zijn specifieke thema's uitgewerk. Zo heeft een themagroep een zeldzaamheidslijst van macrofaunasoorten opgesteld, is een evaluatie van de Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) uitgevoerd, en is gesproken over de standaardisatie van methoden en technieken in het watertoezicht.
Het laatste product is WEW-publicatie 21: Geannoteerde standaardlijst van determinatieliteratuur voor Nederlandse aquatische macro-invertebraten. Een concept daarvan is al sinds 2007 van de website te downloaden (zie publicaties), maar is inmiddels verder ontwikkeld. In de loop van 2012 wordt de eindversie verwacht, waarna de themagroep wordt opgeheven.

Archief

3e symposium Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie
Op 16 en 17 september 2010 organiseerde de STOWA op Texel de thema-tweedaagse "Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie; van Handboek naar Praktijk". Tijdens dit evenement is werd het Handboek Hydrobiologie aangeboden aan Dr. W. van der Bund (Joint Research Center, Europese Commissie), drs. E.Th. Meuleman (voorzitter van het Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie, Nationaal Wateroverleg) en J.W. Rodenburg (voorzitter van het Integraal Laboratoriumoverleg Waterbeheerders).

De presentaties kan men vinden op de STOWA-themasite Handboek Hydrobiologie onder Voorbije evenementen

2e symposium Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie
Op 24 april 2007 organiseerde de themagroep TAP, in samenwerking met STOWA, NEN en RIZA het symposium: "Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie; de praktijk"
Programma:  klik hier
Handouts:  Baas, Verdonschot, Van de Bund, Kiezer-Vlek, Veen en Kouwets, Latour (afsluting)
Verslag: Workshop Doelafhankelijk Monitoren
Reactie: Reactie met oproep voor discussie

 
Naar aanleiding van het bovengenoemde discussiestuk, zijn er bij de auteurs een aantal reacties binnengekomen. Deze hebben we verzameld, geordend en ingebracht in het "groot macrofauna"-overleg op 8 november 2007. Graag willen we een terugkoppeling geven van alle ontvangen reacties en de uitkomst van de discussie die op het "groot macrofauna"-overleg is gevoerd. Op dit overleg was het grootste deel van de hydrobiologen die zich met macrofauna bezig houden in Nederland aanwezig. Twee presentaties van Barend van Maanen en Monique Korsten geven een onderbouwing van de argumentatie.

Eerste symposium Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie
Op 23 maart 2006 organiseerde de themagroep TAP, in samenwerking met STOWA, NEN en RIZA het symposium: "Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie; Standaardisatie en accreditatie, een lust of een last?"
Verslag: Klik hier
Handouts: Bijkerk, Veen, Arum, Freriks
Brochure:  klik hier