Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
Dit is de privacyverklaring van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 40123609, hierna te noemen: WEW

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@wew.nu

Wij bewaren de volgende gegevens van u: voornaam, achternaam, emailadressen, werkgever, adres (werkgever), website (werkgever), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, wachtwoord website WEW. Wij bewaren deze gegevens alleen zolang u lid bent van de WEW en de attenderingen van de WEW wilt ontvangen. Als u uw lidmaatschap opzegt, dan worden u gegevens verwijderd uit de ledenadministratie. Uw gegevens worden bewaard om (indien nodig) contributie te innen en u de digitale attenderingen en digitale nieuwsbrieven toe te kunnen zenden. Alleen de bestuursleden van de WEW en de webmaster hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens worden op de website van de WEW bewaard in een MySQL-database systeem. De database is stevig beveiligd met een uniek password. De SQL-scripts worden alleen server-site via een php-script aangeroepen en zijn bovendien geparameteriseerd. Daardoor zijn ze niet te hacken.
De gegevens zijn alleen op te vragen na inloggen. Ieder lid kan inloggen met zijn eigen password en kan dat zo krachtig mogelijk maken als hij/zij wil, maar kan sowieso alleen bij zijn/haar eigen gegevens. Ieder lid kan zijn eigen password aanvragen en krijgt dat dan zonder tussenkomst van bestuur of webbeheerder toegezonden via het emailadres dat bekend is als te behoren bij dat lid. Het emailadres kan alleen worden aangepast door bestuur en webbeheerder op verzoek van het lid. Alleen bestuursleden en webbeheerder kunnen de gegevens van alle leden inzien.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent zes juridische grondslagen voor het bewaren van persoonsgegevens. De belangrijkste in relatie tot het lidmaatschap van WEW zijn:
  • Uitvoering van de overeenkomst: de gegevens hebben we nodig om de overeenkomst (het lidmaatschap van WEW) te kunnen uitvoeren;
  • toestemming: nodig als we de gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan strikt de uitvoering van het lidmaatschap. Voor meer informatie zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De WEW plaatst geen tracking cookies alleen een functioneel cookie dat alleen voor inloggen gebruikt wordt en weer wordt verwijderd bij uitloggen. Deze cookie is niet privacygevoelig en valt niet onder de nieuwe wet.

Foto's: WEW gebruikt foto's van evenementen op de website en in de nieuwsbrieven om deze aantrekkelijk te maken. Foto's worden zonder toestemming niet verstrekt aan derden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens: U hebt het recht de WEW te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de WEW op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de WEW uw gegevens van verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens: De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites: De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De WEW raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid: De WEW past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De WEW raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de WEW er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens: Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de WEW wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: secretaris@wew.nu

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens: Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.