Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Instrumenten

In dit deel van het handboek geven we een overzicht van instrumenten die beschikbaar zijn bij het beoordelen en diagnosticeren van het aquatisch ecosysteem. Juist omdat er regelmatig nieuwe instrumenten ontwikkeld worden en beschikbaar komen, hebben we gekozen dit handboek als WIKI op te stellen. Nieuwe instrumenten kunnen snel toegevoegd worden, zodat het overzicht up-to-date blijft.

Instrumenten kunnen een heel verschillend karakter hebben. Belangrijke verschillen noemen we hieronder:
  • Sommige instrumenten geven uitsluitend een typering (eutroof of oligotroof), of een oordeel (goed of slecht; of iets daar tussenin). Tot die laatste behoren de KRW-maatlatten. Andere instrumenten geven (tevens) aan wßt er niet goed is, bijvoorbeeld Aqmad, en kunnen dus gebruikt worden om een diagnose te stellen. Daarmee kan tevens snel een link naar oplossingsrichtingen gegeven worden.
  • Sommige instrumenten beoordelen alle vormen van be´nvloeding, andere instrumenten beoordelen er slechts een of enkele. Er zijn bijvoorbeeld indexen voor (alleen) de saprobiegraad of het stromend-karakter.
  • Bij de meeste instrumenten moet rekening worden gehouden met het watertype waarop ze toepasbaar zijn. De Ecologische Stuurfactoren zijn gemaakt voor ondiepe meren met een lange verblijftijd. Indexen voor het stromend-karakter hebben alleen nut bij toepassing op beken. Er zijn ook instrumenten die op veel watertypen toegepast kunnen worden, maar meestal moet dan wel aangegeven worden welk watertype beoordeeld moet worden. Denk hierbij aan de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water, maar ook aan de EBEO-systemen.
  • Tenslotte kunnen instrumenten verschillen wat betreft parametergroepen. Soms zijn dat alleen abiotische parameters. Soms zijn het bepaalde biologische groepen, bijvoorbeeld diatomeeŰn of macrofauna.
 
Bij de behandeling van de verschillende instrumenten geven we daarom ook aan voor welk watertype ze toepasbaar zijn, welke parametergroepen (abiotisch of biotisch) gebruikt worden, welke vormen van be´nvloeding beoordeeld worden, en of het over een zuivere beoordeling of typering gaat of dat er ook een diagnostische component is.

Juist omdat er zo veel instrumenten zijn die elk hun toepassingsgebied kennen, hebben we in dit handboek ervoor gekozen de belangrijkste watertypen van Nederland te beschrijven. Daarbij geven we aan wat de belangrijkste ecologische kenmerken en processen zijn, welke vormen van be´nvloeding van belang zijn en welke instrumenten beschikbaar zijn. Het gedeelte over watertypen in dit handboek kan dus ook goed gebruikt worden om een zinnige keuze in de beschikbare instrumenten te kunnen maken.