Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Toekomst

Drie overwegingen

Hoe ziet de toekomst van de ecologische waterbeoordeling er uit? Het berekenen van een score op de KRW-maatlatten zal voorlopig wel blijven bestaan. Dat is immers een wettelijke vereiste, ten minste tot aan 2027. Dat is ook helemaal niet erg. Maar met dit handboek proberen we aandacht te vragen voor de volgende drie punten:
  1. Uit een score op de maatlat alleen kunnen we geen kosteneffectieve maatregelen afleiden om de ecologische toestand te verbeteren. Daarvoor is een ecologische waterbeoordeling nodig die het ons mogelijk maakt het systeem te laten diagnostiseren en te begrijpen;
  2. Biologische gegevens kunnen veel meer informatie bevatten dan een EKR. Gebruik deze informatie om kwaliteitsveranderingen in beeld te brengen en om effecten te beschrijven van maatregelen;
  3. Focus op de KRW-vereisten kan op de korte termijn doelmatig zijn, maar kan op de langere termijn voor vragen zorgen die niet direct te beantwoorden zijn. Naast het rijtje be´nvloedingsfactoren die richtinggevend zijn geweest voor de KRW-monitoring en -beoordeling, hebben we te maken met klimaatverandering, exoten, nieuwe generaties bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en een toenemende druk op het gebruik van oppervlaktewater.


Nieuwe instrumenten

Voor het stellen van een diagnose wordt continue aan nieuwe instrumenten gewerkt. De systematiek met Ecologische Stuurfactoren is inmiddels enigzins ingeburgerd, maar geldt alleen voor (ondiepe) meren. Een vergelijkbaar systeem voor stromende wateren is thans in ontwikkeling. Er komen ook nieuwe monitoringstechnieken. Op de pagina "Nieuwe technieken" (onder menu "Technisch deel") behandelen we deze nieuwe technieken en instrumenten, zoals (op dit moment): Continu opstellingen, eDNA en barcoding, en Remote Sensing. Het voordeel van een handboek in de vorm van een WIKI is, dat we nieuwe instrumenten en ontwikkelingen eenvoudig kunnen toevoegen/bijstellen, zodat de informatie van het handboek up-to-date blijft.

Zorgen

We maken ons om nog een paar dingen zorgen:
  • Het uitkleden van de monitoringsprogramma's bij sommige waterbeheerders. Om kosten te besparen, of om andere redenen, worden meetpunten geschrapt, of parameters (bioloogische groepen) of gaan de frequenties omlaag. Wij denken dat dit een slechte zaak is: Inzicht in het ecologisch functioneren vraagt nu eenmaal een goede monitoring. Investeren in meten kan (veel hogere) kosten voor (ecologisch) onzinnige maatregelen besparen!
  • Het verplaatsen van het biologisch onderzoek (monstername en determinatie) van het waterschap naar gezamenlijke waterschapslaboratoria. De bemonsteraars en analisten zijn de mensen die weten waar welke soorten voorkomen. Deze kennis is steeds minder binnen het waterschap beschikbaar en is wel nodig om inzicht in aquatische ecosystemen te krijgen. Sluit het biologisch onderzoek nog wel optimaal aan op de specifieke vraag vanuit het individuele waterschap? En behoudt de waterschapsecoloog voldoende inzicht in de betekenis van de monitoringsresultaten? En niet in de laatste plaats: Zal het biologisch onderzoek zich kunnen blijven vernieuwen, op het gebied van methoden, determineren, gegevensverwerking, interpretatie en presentatie?
  • De focus ligt op de KRW-waterlichamen. Daardoor is er vaak geringe aandacht voor kleinere wateren, zoals vennen, bovenloopjes en sloten. Dergelijke kleine wateren zijn vaak ecologisch juist zeer waardevol, of hebben een grotere ecologische potentie dan de grotere waterlichamen. En niet in de laatste plaats: Het totale oppervlak aan kleine wateren is groter dan die van de waterlichamen.

Vanuit de WEW zullen we deze aspecten blijven volgen en zoveel mogelijk onder de aandacht (blijven) brengen. We hopen de aquatisch ecoloog met dit handboek een platform en inspiratiebron te bieden dat de aandacht vestigt op het belang van goede monitoring en analyse en van beoordeling en diagnose van aquatische ecosystemen voor een optimaal ecologisch waterbeheer.