Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

C. Communicatief deel


Onderliggende titels:

1. Interne communicatie
2. Externe communicatie

Communicatief deel

Het stellen van een ecologische diagnose van een bepaald watersysteem is één. Het communiceren daarover iets nog iets anders. Met wie communiceer je wat op welke manier en waarom over de uitkomsten van een ecologische waterkwaliteitsbeoordeling, de diagnose van de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen? 

Vanaf de analyse tot het uitvoeren van maatregelen worden normaliter de volgende stappen doorlopen:
  1. Analyse, beoordelen en diagnose. Het gaat hierbij om: Gegevens verzamelen en interpreteren en het aquatisch ecosysteem proberen te begrijpen, de huidige situatie vergelijken met de gewenste situatie (beoordelen) en het aangeven van knelpunten. Dit laatste levert de handvatten voor de volgende stap:
  2. Het formuleren van oplossingsrichtingen en concrete maatregelen
  3. Het bestuurlijk accorderen van de plannen en het regelen van financiering

Bij elk van deze stappen is communicatie belangrijk. Bij de eerste stap gaat het om communicatie tussen medewerkers binnen het waterschap, bijvoorbeeld tussen ecologen, hydrologen, medewerkers onderhoud en beheer, etcetera. Het is communicatie op vakinhoudelijk gebied, waarbij er sprake is van meerdere vakgebieden. Eventueel kunnen ook deskundigen van andere organisaties, zoals provincie, gemeente, terreinbeheerder, kennisinstituut of adviesbureau, bij dit proces betrokken zijn.

Bij de tweede stap worden (meestal) externe, belanghebbende organisaties bij het proces betrokken. In welke deze partijen betrokken worden bij de planvorming en het formuleren van maatregelen, kan van geval tot geval sterk verschillen. Het kan variëren tussen informeren aan de ene kant en meebeslissen aan de andere kant. De betrokken personen van belanghebbende partijen zijn meestal geen aquatisch ecologen. De wijze waarop je de communicatie over de ecologische analyse (stap 1) uitvoert, is dus erg belangrijk. Maar er zijn meer factoren om bij de communicatie rekening mee te houden.

Bij de derde stap zijn de plannen in concept gereed, en moeten ze nog bestuurlijk worden goedgekeurd, inclusief de financiering. Hoe breng je de boodschap (met succes) bij het bestuur?

Hierover gaat het communicatief deel van het Handboek. Er zijn twee subpagina's
  1. Interne communicatie. Dit gaat over de communicatie met medewerkers van het waterschap bij het analyseren, beoordelen en diagnosticeren (stap 1), en over de communicatie met het bestuur (stap 3)
  2. Externe communicatie. Dit gaat over de communicatie met externe, belanghebbende partijen over oplossingsrichtingen en maatregelen (stap 2).