Wiki Ecologische Waterbeoordeling WEW-lid? Log dan vooral in:

Overzicht van termen en hun betekenis

Ecologische Stuurfactor = (Algemeen:) Een milieufactor die binnen een of meerdere watertypen van invloed is op de ecologische kwaliteit van het ecosysteem en die door het nemen van maatregelen te be´nvloeden is. (Specifiek:) De STOWA heeft voor meren een instrument ontwikkeld voor beoordeling en sturing van de waterkwaliteit aan de hand van negen Ecologische Stuurfactoren. Een vergelijkbaar systeem is voor stromende wateren in ontwikkeling.Wijzig
Kanaal = Lijnvormig water breder dan 6 meter, dat is gegraven of zodanig is veranderd dat er geen sprake meer is van een natuurlijk water, zoals een beek of rivier.Wijzig
KRW = Kaderrichtlijn Water, Europese richtlijn waarin wordt voorgeschreven hoe beoordeling van waterkwaliteit dient plaats te vinden. Wijzig
Maatlatten = Beoordelingsmethode voor de KRW.Wijzig
Masterfactor = Milieufactor die grote invloed heeft op het ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen en op grond waarvan (ecologisch relevante) watertypen onderscheiden kunnen worden.Wijzig
P-belasting = De toevoer van fosfor naar een water (bijvoorbeeld meer). Meestal wordt de belasting per wateroppervlak weergegeven, niet per watervolume. Eenheid meestal: gP/m2/d (gram P per vierkante meter per dag).Wijzig
Sloten = Lijnvormige wateren met een breedte van maximaal 6 meter, die zijn gegraven of zodanig zijn veranderd dat er geen sprake meer is van een natuurlijk water.Wijzig
Verblijftijd = Een maat voor de verversing van het water, die wordt berekend door de aanvoer (of afvoer) in m3 per tijdseenheid te delen door het volume (m3). Eenheid: dagen.Wijzig
 

Voeg nieuwe term toe

 


Bijgewerkt: 20 mei 2014  webmaster